Křest

Křest

Křest je první ze svátostí. Jím se člověk stává Božím dítětem, je vtělen do společenství církve a jsou mu odpuštěny dědičný hřích a hříchy osobní.

Křest je svátost, kterou chtěl a ustanovil Ježíš Kristus.

O křest můžete požádat kněze ve farnosti.


Křest dospělého

předchází mu katechumenát - tj. období přípravy. Katechumen si má v delším časovém období ujasňovat svůj záměr, prohlubovat ho pomocí katecheze, pomocí výkladů víry a vyučování. 

Křest školní mládeže

požadujeme, aby dítě alespoň nějaký čas navštěvovalo výuku náboženství, než bude pokřtěno.
 

Křest malých dětí

- Křest dítěte žádají rodiče, ne babička nebo dědeček! Nemá smysl žádat o křest pouze proto, že chceme „hezký obřad v souvislosti s narozením dítěte“
- Důležitá je příprava rodičů - nechat dítě pokřtít znamená slíbit, že ho budou v jeho životě víry doprovázet. Mají si jasněji uvědomit, že dostali milost víry i k tomu, aby vedli k víře své dítě. Pokud je jeden z rodičů nevěřící, nemusí se přípravy zúčastňovat, ale jsme rádi, když přijde. Příprava rodičů a kmotrů na křest dětí probíhá druhou a třetí sobotu v měsíci, vždy v 9.00 hodin v klášteře. Křty bývají 3. neděli v měsíci po mši sv., která je v 10.00 hodin v bazilice (v zimním období po mši sv., která je v 10.00 hodin ve farním kostele).
- Společně s rodiči se vyplňuje křestní zápis. K tomu je třeba přinést rodný list dítěte a oddací list rodičů.
- Pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, je třeba doložit také potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.
- Jméno, příjmení a adresu kmotra nebo kmotrů.

Dítě může být pokřtěno, i když rodiče nejsou sezdaní nebo uzavřeli sňatek jen na úřadě, jsou rozvedení nebo znovu oddaní, může být pokřtěno i dítě svobodné matky. Ovšem rodiče si musí uvědomit, že tento stav není ideální. Řídíme se Ježíšovými slovy: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim.“ (Mk 10,14)

Kmotrové: kmotr může být jeden nebo i více. Křestní kmotrové mají být přesvědčení křesťané, sami již pokřtění a biřmovaní, svobodní nebo církevně sezdaní. K volbě kmotra tedy nestačí měřítko pouhých příbuzenských či přátelských vztahů. Kmotrové jsou spolu s rodiči povoláni k tomu, aby podporovali víru pokřtěného po celý jeho nový život svým příkladem a radou.

Pokud mají rodiče opravdový problém sehnat kmotra, který splňuje všechny podmínky, mohou požádat křtícího kněze o výjimku.

Církev nestanovuje poplatky za křest, je to váš dar.